CONDICIONS D'ÚS

Ús de la pàgina web

 • Tot usuari accedirà i utilizarà la pàgina web absis.es conforme a les presents Condicions Generals, així com les Condicions de Venda, i Contracte de Manteniment i Consultoria que pugués estar subscrit amb anterioritat, abstenint-se de realitzar qualsevol classe d'acte que suposi qualsevol tipus de perjudici a la pròpia pàgina web, a ABSIS i/o a la resta d'usuaris de la mateixa i/o a qualsevol altre tercer.
 • En cas d'incumpliment per part de l'usuari de qualsevol de les obligacions establertes en les presents condicions, faculta de ple dret a ABSIS a prohibir o denegar a dit usuari l'accés al lloc web absis.es.

Claus d'accés

 • Amb l'aceptació d'aquestes Condicions Generals l'usuari disposa d'un codi d'usuari proporcionat per ABSIS, aquest codi tindrà una durada limitada fins que finalitci la relació contractual conforme a les presents Condicions Generals, al Contracte de Suport en el seu cas, a qualsevol oferta rebuda previament en qualsevol format i a les Condicions de Venda.
 • L'usuario no facilitarà l'ús del seu propi codi d'usuari / password a tercers.
 • ABSIS no es fa responsable de qualsevol mal o perjudici o beneficis deixats d'obtenir causats a l'usuari, a consequència de la pérdua o sustracció del codi d'usuari / password i/o a consecuència de la seva utilització per part d'un tercer.

Teleassistència per via remota

 • ABSIS, guardarà confidencialitat de tota la informació de l'usuari a la que tengui accés, no la utilitzarà, ni deixarà que s'utilitci o divulgui, i la destruirà o retronarà al moment en el cas de que hagués quedat registrade per qualsevol motiu, quan conforme amb els termes i condicions del present contracte accedeixin per via remota a l'equip i/o sistema de l'usuari en cumpliment dels serveis de teleassistència.
 • ABSIS no serà responsable, per tant, de qualsevol mal i/o perjudici que es produeixi sobre un altre software, hardware o informació conectats en xarxa o aliens a el/s element/s efectivament intervingut/s. Amb l'objetiu de recuperar la informació en cas de pèrdua o incidència de la mateixa, els usuaris que accedeixin al Sistema de Teleassistència haurà haber realitzat una còpia de rescoltzament de seguritat, anterior a la intervenció de manera que es garantitzi la conservació de les dades i en caulsevol cas, evitar una pèrdua significativa en temps de recuperació i informació.

Propietat Industrial i Intelectual

 • ABSIS es propietària del nom de domini i del lloc absis.es.
 • El lloc absis.es en la seva totalitat, incluint sensa cap exclusió, el seu diseny, estructura i distribució, textes i continguts, logotips, botons, imatges, codi font, així com tots els derets de propietat industrial i intelectual i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen a ABSIS, por lo que està prohibida la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, bé parcial o total, temporal o definitiva dels mateixos sense l'autorització expresa i per escrit d'ABSIS, sense que en cap moment es pugui entendre que existeixi cap clase de llicència o autorització qualsevol que sigui la seva naturalesa, total i/o parcial, a cap tercer i/o usuari per part d'ABSIS.
 • ABSIS es reserva el deret a redisenyar i variar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la pàgina web absis.es.
 • Tots els derets de propietat industrial i intelectual i qualsevol altre signe distintiu, incluint sense cap exclusió, continguts, documents, textes i ressenyes publicades en el lloc web, així com imatges, diseny, gràfics, dibuixos, botons, logotips i marques, dels diferents col.laboradors en el lloc web absis.es, pertanyen als seus autors, per lo que està prohibida la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, bé parcial o definitiva dels mateixos sense l'autorització expressa i per escrit dels seus autors.

Protecció Dades Personals

 • Obligacions de l'usuari. L'usuari cumpleix i cumplirà amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
 • Obligacions d'ABSIS. Si existeix tractament de dades per comtpe del client de les dades de l'organització, l'accés als fitxers del client serà única i exclusivament per la finalitat de donar el servei de teleassistència per via remota. ABSIS es compromet a tractar-los conforme a les instruccions del client, i a no aplicar-los o utilitzar-los amb cap finalitat diferent a l'estipulat en aquest contracte, aixó com no comunicar-los, ni tan sols per a la conservació, a tercers. Així mateix, ABSIS implementarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries, que garanteixin la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses en els fitxers i que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana, del mitja físic o natural. Les mesures de seguretat mencionades seran de nivell BASIC llevat que s'indiqui el contrari per part del client.
 • Deure de secret. ABSIS es compromet al secret professional respecte a les dades incloses en els fitxers, obligació que subsistirà després de finalitzar les seves relacions amb el client. Aquest deure de secret afecte a tot el personal i servei tècnic d'ABSIS que pugui accedir i/o tractar dades del client (usuari).
 • Legititmació de dades personals de contratació. Informem que les dades personals facilitades voluntariament per part de l'usuari a través de la pàgina web, bé per correo electrònic o per qualsevol altre comunicació, per realitzar qualsevol tipus de consulta, o per contractar qualsevol producte o servei, seran incorporades en un fitxer creat sota la responsabilitat d'ABS INFORMÀTICA S.L. amb la finalitat de subministrar, oferir i donar tràmit als productes i serveis d'ABSIS, bé mitjançant via electrònica, correo ordinari o FAQ. L'usuari consent expresament i autoritza a ABSIS a comunicar dites dades personals a aquelles entitats que la seva intervenció sigui necessària per donar cumpliment a aquesta relació contractual. En qualsevol cas, el titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, respecte a les seves dades davant ABS INFORMÀTICA S.L., amb domicili al carrer Àlaba 140-144, 3er 3a, 08018 de Barcelona, direcció de correu electrònic lopd@absis.es.
 • Destrucció o devolució de la informació. Quan del cumpliment dels serveis contractats i conforme als termes i condicions de les presents condicions generals, a les condicions de venda, al contracte de suport, ABSIS, accedeixi per via remota a l'equip i/o sistema del client hagués registrat per qualsevol motiu i/o mitjà de informació de la seva propietat procedirà a la seva destrucció o devolució a l'instant al client.
 • ABSIS ha adoptat i disposat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries. No obstant, l'usuari és conscient que ABSIS, no pot garantir la seguretat absoluta sobre els mateixos, pel fet que qualsevol mesura de seguretat a Internet és relativament fràgil, raó per la qual ABSIS no es responsabilitza per qualsevol dany i/o perjudici i/o beneficis deixats d'obtenir per l'usuari o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat en aquest sentit.

Confidencialitat

 • En el cas que existeixi accés es guardarà confidencialitat respecte a la informació visualitzada.